แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนการสอนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์,  คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ

แผนสะเต็มศึกษา (STEM)

วิทยาศาสตร์,  คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี  , ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามแนวคิด STEM โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

แผนรวมกาวิละวิทยาลัย