แผนการจัดการเรียนรู้

ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

ขอนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ

แก่ผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้

แผนวิชาวิทยาศาสตร์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

แผนวิชาวิทยาศาสตร์ บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ “แผนสะเต็มศึกษา”

แผนวิชาคณิตศาสตร์ แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และแผนบูรณาการเทคโนโลยี

แผนวิชาภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *