แผนการจัดการเรียนรู้

ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ขอนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ แก่ผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ แผนวิชาวิทยาศาสตร์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช แผนวิชาวิทยาศาสตร์ บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ “แผนสะเต็มศึกษา” แผนวิชาคณิตศาสตร์ แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และแผนบูรณาการเทคโนโลยี แผนวิชาภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาษาอังกฤษ

Continue Reading →