แผนการจัดการเรียนรู้ i – Classroom วิชาวิทยาศตร์

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช 3 คาบ i-classroom2.แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลม 3 คาบ3.แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ลดภาวะโลกร้อน 6 คาบแผนการสอน i class วิทย์แผนการสอน i class วิทย์