แผนตามแนวทางสะเต็มศึกษา บูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้

แผนรวมกิจกรรมการจัดเรียนการสอนประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา บูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ ,คณ ิตศาสตร์,
เทคโนโลย, ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชื่อหน่วย สารละลาย เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย ม.1
แผนฯรวม 4 วิชา( STEM) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี “แผนฯประยุกต์ใช้ไอแพด”

แผนการจัดการเรียนรบูรณาการใช้
เทคโนโลยี iPad ในการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 รหัสวิชา ง21101 ม.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ ที่ 1 หลักการท างานของคอมพิวเตอร ์
แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ครูผู้สอน นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
คอม-แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iPad

แผนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 รหัสวิชา ง21101 ม.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้สอน นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
คอม-แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา

แผนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ภาษาต่างประเทศ ผ่าน Application

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
และภาษาต่างประเทศ
ผ่าน Application “ Toontastic Application ”
รายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ21101 ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1
ชื่อกิจกรรม My Favourite
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ “แผนฯประยุกต์ใช้ไอแพด”

แผนการจัดการเรียนรบูรณาการใช้
เทคโนโลยี iPad ในการเรียนการสอน
รายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Shopping
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Shopping
ครูผู้สอน นางพรรณรัตน ์ ชัยชนะสมับติ
แผนฯการสอนประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยี iPad (ภาษาอังกฤษ)

คณิตศาสตร์ “แผนฯประยุกต์ใช้ไอแพด”

แผนการจัดการเรียนรบูรณาการใช้
เทคโนโลยี iPad ในการเรียนการสอน
รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค21101 ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) โดยวิธีพิจารณาตัวประกอบ
และวิธีแยกตัวประกอบ
ครูผู้สอน นางบุษบา ศรีไกรเพชร์
แผนฯประยุกต์ใช้ไอแพด วิชา คณิตศาสตร์

วิทย์ “แผนสะเต็มศึกษา”

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101 ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย
ครูผู้สอน นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม
วิทย์-แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา