แผนการจัดการเรียนรบูรณาการใช้
เทคโนโลยี iPad ในการเรียนการสอน
รายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Shopping
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Shopping
ครูผู้สอน นางพรรณรัตน ์ ชัยชนะสมับติ
แผนฯการสอนประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยี iPad (ภาษาอังกฤษ)