แผนการจัดการเรียนรบูรณาการใช้
เทคโนโลยี iPad ในการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 รหัสวิชา ง21101 ม.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ ที่ 1 หลักการท างานของคอมพิวเตอร ์
แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ครูผู้สอน นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
คอม-แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iPad