โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย Kaennakhon Witthayalai School ::
4 หมู่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 043-225636 , 043-221783