แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
และภาษาต่างประเทศ
ผ่าน Application “ Toontastic Application ”
รายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหัสวิชา อ21101 ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1
ชื่อกิจกรรม My Favourite
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และภาษาอังกฤษ