แผนการจัดการเรียนรบูรณาการใช้
เทคโนโลยี iPad ในการเรียนการสอน
รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค21101 ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) โดยวิธีพิจารณาตัวประกอบ
และวิธีแยกตัวประกอบ
ครูผู้สอน นางบุษบา ศรีไกรเพชร์
แผนฯประยุกต์ใช้ไอแพด วิชา คณิตศาสตร์