แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 รหัสวิชา ง21101 ม.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ลักษณะและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้สอน นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
คอม-แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา