แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101 ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย
ครูผู้สอน นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม
วิทย์-แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา