การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเมืองกระบี่

การเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 40 คน 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *