Latest Posts

การติดตามการดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตาม หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I Classroom

วันที่ 13 กันยายน 2560 นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์และคณะครูห้องเรียน I classroom ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตาม หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I Classroom นำโดยนางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ที่มานิเทศติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน I Classroom

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ศึกษา และเล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการได้มอบหมายให้นักเรียนกลุ่มทดลอง iClassroom ได้จัดกิจกรรมบูรณการ iPad กับสาระวิทยาศาสตร์ และจัดฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม

นายศิวะ ทาทราย รองฯ สพป.ชบ.3 มานิเทศและติดตามห้องเรียน I Classroom

นายศิวะ  ทาทราย รองฯ สพป.ชบ.3 ติดตามห้องเรียน I Classroom ของโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom