ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.นครนายก

ข่าว ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.นครนายก

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลนครนายก

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนบ้านเขาหัวนา

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนวัดเชี่ยวโอสถ