ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน

ข่าว ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงได้รับการแนะนำถึงโปรแกรมที่เหมาะสม พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเริ่มต้นสำหรับการสร้างพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ ที่ช่วยตอบโจทย์การพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น

สถานที่ : ชั้น 44 ดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ( The Offices at Central World )

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมอบรมได้โดยมีให้เลือก 4 รอบ

รอบที่ 1 : 23 เมษายน 2561 : 08.30 – 12.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ : http://bit.ly/2Jgk90H

รอบที่ 2 : 24 เมษายน 2561 : 08.30 – 12.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ : http://bit.ly/2Imq9nl

รอบที่ 3 : 25 เมษายน 2561 : 08.30 – 12.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ : http://bit.ly/2JgQJQb

รอบที่ 4 : 26 เมษายน 2561 : 08.30 – 12.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ : http://bit.ly/2IrXSvz

หมายเหตุ : ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 18 เมษายน หรือทันทีที่มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนของแต่ละรอบ รอบละไม่เกิน 40 คน สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 082-555-7520

ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปทางอีเมล์ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หรือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล 082-555-7520 หรือ ที่อีเมล์ kayjarunee@icloud.com

หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์มา ทางทีมงานจะเตรียมไว้ให้ค่ะ