Latest Posts

เพิ่มมิติการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ระบายสีแล้วส่อง ก็ได้ ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหวได้ กับ Application Quiver

นักเรียนห้องเรียน I Classroom โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน…
Read more