แผนการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคชั่น แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาคอมพิวเตอร์ แผนการจัดการเรียนการสอนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนการสอนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนการสอนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แผนรวมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

Continue Reading →