ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 โรงเรียนวัดควนชะลิก อดีตก่อตั้งมาหลายครั้ง โดยพระครูดำ เป็นครูใหญ่ แล้วก็เลิกไป ต่อมาพระครูเลื่อน เจ้าอาวาสวัดควนชะลิก ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยให้สามเณรช่วง เป็นครูใหญ่ ไม่นานก็เลิกไปอีก

          ต่อมาทางราชการให้ตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๘๑ ชื่อว่า โรงเรียนปรhttps://it.medadvice.net/ es.medadvice.net/premier-salt-scrub/ะชาบาลแหลม ๒ โดยแต่งตั้งให้นายย้อย หนูจันทร์ (มุสิกนิกศากร) เป็นครูใหญ่ มีพระประดิษฐ์ อิสฺสโร เป็นผู้อุปการะ

          ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๗ เจ้าอาวาสวัดแหลม เจ้าอา่วาสวัดควนชะลิก และคณะกรรมการการศึกษา มีมติให้ย้ายโรงเรียนวัดควนชะลิก มาตั้งที่บ้านหัวสะพานควนชะลิก ในที่ดินสุสานของวัด เนื้อที่ ๑๑ ไร่

          พ.ศ. ๒๕๐๒ นายย้อย มุสิกนิกศากร ได้มอบที่ดินให้เป็นของโรงเรียน ประมาณ ๒ ไร่ (อาคารhttps://it.medadvice.net/ es.medadvice.net/premier-salt-scrub/อเนกประสงค์ในปัจจุบัน) และนายดับ จันทร์ทอง มอบที่ดินให้อีก ๑ ไร่เศษ ให้เป็นของโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางราชการ ได้สั่งยุบโรงเรียนวัดควนชะลิก ซึ่งก่อตั้งที่หลังอยู่ในวัดควนชะลิก มารวมกัน ชื่อว่า โรงเรียนวัดควนชะลิก ณ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน ให้เปิดสอนถึงระดับ ป.๗

          พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา ราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท

          ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ ได้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

          พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ปัจจุบันโีรงเรียนวัดควนชะลิก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

          เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื้อที่ ๓๖ ไร่ 

By doing this, you can find a better idea essay set of the services which are being supplied by a service supplier.