เรียนรู้การตัดต่อวีดิโอด้วยแอพ iMovie ในวิชาคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ฝึกการตัดต่อวีดิโอด้วยแอพ iMovie หัวข้อ เรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  

Continue Reading →

กิจกรรมสนุกกับแหล่งเรียนรู้

นักเรียนเก็บภาพถ่ายและอัดวีดิโอสำหรับการจัดทำวีดิโอ เพื่อใช้สำหรับประกอบการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม… ติดตามผลงานกันนะคะ….  

Continue Reading →

แผนการจัดการเรียนการสอนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM แผนการจัดการเรียนรู้คณิต ipad แผนการจัดการเรียนรู้ (STEM)คณิต แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEM)คอมพิวเตอร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ การใช้งานแอพPages1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ-stem-ภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Continue Reading →

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยการสร้างคอร์ส iTune U นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง จากคอร์ส iTune U ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

Continue Reading →