คณะครูโรงเรียนห้วยยอด อบรมการใช้ไอแพด โดยทีมงานจากบริษัท โปรเซอวิส จำกัด

   คณะครูโรงเรียนห้วยยอด อบรมการใช้ไอแพด โดยทีมงานจากบริษัท โปรเซอวิส วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 10 โดยมีครูที่สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากถึง 80 ท่าน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมการใช้ไอแพด นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

   วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะเวลา 2 วัน โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้
  1. การใช้งานไอแพดเบื้องต้น
  2. การใช้แอพลิเคชั่น keynote
  3. การใช้แอพลิเคชั่น imovie
  4. การใช้แอพลิเคชั่น bookcreator
จากนั้นวิทยากรได้จัดกิจกรรมขยายผลการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ได้แก่
  1. กิจกรรมแพลอยน้ำ
  2. กิจกรรมรถเบรคแตก
จากนั้นนักเรียนนำเสนอผลงานโดยใช้แอพลิเคชั่นต่าง ๆ
ทดลองแพลอยน้ำ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลอยตัว
ผลงานรถเบรคแตกของนักเรียน ก่อนทำการแข่งขัน
เด็กห้วยยอดทุกคนแสดงพลังก่อนการทำกิจกรรม

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เยี่ยมชมห้อง i – classroom

   วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นายศังกร รักชูชื่น เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต i - classroom รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบปะนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้