สทร.ติดตาม i-Classroom โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ จ.นครนายก

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นำโดยคุณจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ และคณะ ติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Continue Reading →

แผนการจัดการเรียนรู้ iClassroom

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการ Application แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการ STEM Education แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการ Application แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการ STEM Education แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีบูรณาการ Application แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีบูรณาการ STEM Education แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบูรณาการ Application แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบูรณาการ STEM Education…

Continue Reading →