แผนการจัดการเรียนรู้

01แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา-วิทย์-บางแพ-1 02แผนวิทยาศาสตร์-i-class-room 03แผนสะเต็มวิชาคณิตศาสตร์ 04แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 05แผนการจัดการเรียนรู้ที่-2 ภาษาอังกฤษ 07-แผนการงาน stem 08-แผนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 09แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา-บางแพ

Continue Reading →