ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านด่าน

โรงเรียนบ้านด่าน  ตั้งอยู่เลขที่…………….-…………………. หมู่ที่  ๑ ถนนช่องจอม-สังขะ  ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์๓๒๒๑๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๑๔๗๐๑๐

E-mail   www.danschool.org@gmail.com   Website… www.danschool.ac.th ………………….

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

เดิมโรงเรียนบ้านด่าน สร้างขึ้นเป็นอาคารชั่วคราว     เมื่อวันที่    ๑    พฤศจิกายน    พ.ศ.   ๒๔๙๓    โดย  นายมั่น   เติมทอง  ได้ริเริ่มสร้างขึ้นและดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  โดยมีนายศิริ  สุคันธรัตน์  ศึกษาธิการอำเภอสังขะ  พร้อมด้วยนายมานิตย์  เกิดโชค เดินทางมาเป็นประธาน

วันที่  ๑๕  มกราคม พ.ศ.  ๒๔๙๖  นายแฉล้ม  โคสนามและนายมั่น  เติมทอง  ได้สละเงินส่วนตัว        จำนวน ๒,๐๐๐  บาท สร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ หลัง มอบให้แก่ทางโรงเรียน

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายจันทร์  คุณเถื่อน  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายประสาร  เจริญวิทยา  มาดำรงตำแหน่งแทนนายจันทร์  คุณเถื่อน  จนถึง  พ.ศ. ๒๕๑๒ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายพุฒ  สิงห์ธงยาม  มาดำรงตำแหน่งแทนนายประสาร  เจริญวิทยา

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  ทางราชการได้โอนตำบลด่าน จากการปกครองของอำเภอสังขะ มาขึ้นต่อการปกครองของอำเภอกาบเชิง  โดยให้ข้อราชการต่าง ๆ  ในทางโรงเรียนติดต่อประสานงานกับทางอำเภอกาบเชิง

วันที่ ๔   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๑  เวลาประมาณ ๒๑.๑๕ น. ผู้ก่อการร้ายประมาณ ๒๐ คน ได้บุก โจมตีบ้านพักครูด้วยอาวุธต่าง ๆ ครบมือ  ทำให้บ้านพักครูและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายและเกิดการสูญชีวิตของประชาชน ตลอดจนข้าราชการ  บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บคือนางสาววิชชุดา  และบุตรสาวของนักการภารโรง  ประชาชนบาดเจ็บและชีวิตจำนวน ๑๑ ราย ในขณะนั้นทางรากชาร ได้สั่งปิดโรงเรียน ชั่วคราว เพื่อเป็นการแก้ปัญหา

ในเวลาต่อมาเหตุการณ์จากการคุกคามของผู้ก่อการร้ายทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทางราชการ จึงได้สั่งให้ย้ายโรงเรียน  พัสดุครุภัณฑ์ ไปยังศาลาการเปรียญวัดพัฒนาสามัคคีวราราม  และให้ใช้กลุ่ม เลี้ยงไหมของกรมประชาสงเคราะห์ เป็นที่สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราว

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖  ทางราชการ มีคำสั่งให้นายสมศักดิ์  ดาแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตะเคียน  มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านด่าน ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๑๔๗๓.๐๒/๒๕๒๖

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ นายวิชัย  มหามาตย์  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน