แพลอยน้ำ

การจัดกิจกรรมแพลอยน้ำเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *