การใช้ app keynoteการใช้ app keynote สร้างชิ้นงานการนำเสนอในรูปแผนภูมิ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ STEM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *