Latest Posts

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนรวม ป.4 STEM แผนบูรณาการ-4-สาระ-STEM แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-STEM แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แผนวิทยาศาสตร์บูรณาการกับเทคโนโลยี แผนสะเต็มที่บูรณาการกับวิชาเอกวิทยาศาสตร์ แผนการงานฯ แผนการจัดการเรียนรู้ iPad เบื้องต้น