Sample Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

กิจกรรมดีๆ น้องสอนพี่พี่สอนน้อง

โรงเรียนบ้านวังโพนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน iPad โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

Read more

กิจกรรมดีๆ ขยายผลการใช้งานiPad

กิจกรรมดีๆ ขยายผลการใช้งานiPad โดยขยายผลให้กับครูและนักเรียนที่สนใจ    

Read more