หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน

ข่าว หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจในการสอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้รับประสบการณ์ในการเรียนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบ iOS ด้วยภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรมและช่วยเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน

2. เพื่อจุดประกายให้กับครูกลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและเพื่อวางแนวทางการสอนด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เข้าไปในหลักสูตรต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย

สถานที่ : ชั้น 44 ดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ( The Offices at Central World )

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมอบรมได้โดยมีให้เลือก 4 รอบ

รอบที่ 1 : 23 เมษายน 2561 : 12.30 – 16.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ http://bit.ly/2Imuln5

รอบที่ 2 : 24 เมษายน 2561 : 12.30 – 16.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ http://bit.ly/2Is28LH

รอบที่ 3 : 25 เมษายน 2561 : 12.30 – 16.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ http://bit.ly/2GvhoXs

รอบที่ 4 : 26 เมษายน 2561 : 12.30 – 16.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ http://bit.ly/2GvYpjJ

หมายเหตุ : ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 18 เมษายน หรือทันทีที่มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนของแต่ละรอบ รอบละไม่เกิน 30 คน สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 082-555-7520

ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปทางอีเมล์ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หรือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล 082-555-7520 , kayjarunee@icloud.com

หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์มา ทางทีมงานจะเตรียมไว้ให้ค่ะ