การสร้างโปสเตอร์อย่างง่ายด้วยแอพPages วิชาคอมพิวเตอร์

ผลงานนักเรียนในการออกแบบโปสเตอร์อย่างง่าย โดยการใช้ทักษะและความรู้ต่าง ๆ ในการใช้แอพPages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *