กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยการสร้างคอร์ส iTune U

นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง จากคอร์ส iTune U ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *