กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้สร้างแผนผังความคิด

ใช้ แอพ popplet lite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *