จัดกิจกรรม PLC ให้ครูที่จัดการเรียนการสอนด้วย iPad ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างคอร์ส iTune U

ครูได้ทำPLC การแก้ปัญหาการควบคุมชั้นเรียน และการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการใช้เทคโนโลยี โดยใช้แอพ Classroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *