จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอพ Kahoot และ แอพ Playgrounds สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *