แผนรวมกิจกรรมการจัดเรียนการสอนประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา บูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ ,คณ ิตศาสตร์,
เทคโนโลย, ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชื่อหน่วย สารละลาย เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย ม.1
แผนฯรวม 4 วิชา( STEM)