การอบรมการใช้ไอแพด นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

     วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะเวลา 2 วัน โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้
   1. การใช้งานไอแพดเบื้องต้น
   2. การใช้แอพลิเคชั่น keynote
   3. การใช้แอพลิเคชั่น imovie
   4. การใช้แอพลิเคชั่น bookcreator
จากนั้นวิทยากรได้จัดกิจกรรมขยายผลการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ได้แก่
   1. กิจกรรมแพลอยน้ำ
   2. กิจกรรมรถเบรคแตก
จากนั้นนักเรียนนำเสนอผลงานโดยใช้แอพลิเคชั่นต่าง ๆ
ทดลองแพลอยน้ำ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลอยตัว
ผลงานรถเบรคแตกของนักเรียน ก่อนทำการแข่งขัน
เด็กห้วยยอดทุกคนแสดงพลังก่อนการทำกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *