แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วุ้นแฟนซี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามลิ้งข้างล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/0Bw21dRFxo-ZHcHVKOHJ3TW1xUE0/view?usp=sharing

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *